Skillnaden akademiskt mellan kiropraktor & naprapat

Naprapaternas utbildning har inte en internationellt accepterad eller kontrollerad standard. Gruppen Naprapaters utbildningsinnehåll och förhållanden finns redovisade i Högskoleverkets rapport Hsv Rapportserie 2004:32R.


Kiropraktiken grundades ca 115 år sedan och Naprapatin ca 103 år sedan. Antalet kiropraktorer med akademiskt godkänd högskoleutbildning överstiger 71.000 i mer än 70 länder. Naprapater överstiger 600 i några få länder.

Antalet kiropraktiska utbildningsinstitutioner är 25 högskolor och universitet. Naprapaterna har 2 skolor utan examinationsrätt.

Beträffande Naprapat utbildningen gav regeringen den 25 januari 2001, i uppdrag åt högskoleverket att i samverkan med Socialstyrelsen följa upp utbildningen på Naprapathögskolan AB, deras förhållande till utbildningsväsendet i övrigt och till yrkesverksamheten på hälso- och sjukvårdens område.

Den 10 december 2004 lämnade Högskoleverket en redovisning av resultatet.

Högskoleverket bedömer att Naprapatutbildningen inte uppfyller kraven på högskolor med statligt huvudmannaskap.

  • Bristande integration mellan teori och praktik.
  • Undervisning ges av lärare utan rätt kompetens.
  • Bristande förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Lågkvalitet på examensarbeten och patientjournaler.
  • Bristande studentinflytande
  • Underdimensionerade biblioteksresurser.
  • Avsaknad av forskningsanknytning.

Enligt bedömargruppen bör Naprapatskolan omgående inlemmas i den statliga högskolan.

För studenterna skulle vinsterna vara stora. De skulle få studera i multiprofessionella miljöer och få en forskaranknuten utbildning.

Den närmaste utbildningen till kiropraktor sker kostnadsfritt vid Syddansk Universitet, Odense Danmark. Universitetet har ca 20.000 studenter och 4.000 personer som arbetar som professorer, lärare, sekreterare etc.

Utbildningen leder till en internationellt godkänd akademisk högskoleutbildning på högsta nivå. Utbildningen till kiropraktor vid godkända universitet utomlands är en femårig universitetsutbildning som leder till magisterexamen.

Kiropraktorutbildningen i Europa måste följa en hög standard som faställes av European Council of Chiropractic Education (ECCE). Detta säkerställer att de studenter som har genomgått kiropraktorutbildningen ska ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, beteenden och färdigheter för att utöva sitt yrke inom första linjens sjukvård/primärvård, och att de kan uppnå legitimation som kiropraktor efter avslutad praktiktjänstgöring